Hải quan Móng Cái triển khai đề án sửa đổi,bổ sung Mô hình thực hiện thủ tục và quản lý HQ tập trung

Hải quan Móng Cái triển khai đề án sửa đổi, bổ sung Mô hình thực hiện thủ tục và Quản lý Hải quan tập trung.